De toelatingsprocedure

Ouders melden hun kind aan bij de Kennemer Praktijkschool. Dit gebeurt meestal op advies van de basisschool, de SBaO school of de VO school.
Ouders worden door de betrokken teamleider uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek informeert de teamleider de ouders over de mogelijkheden op onze school. De ouders geven informatie over hun zoon of dochter. Bij dit gesprek wordt het zgn. intakeformulier ingevuld. Het gaat daarbij om de gebruikelijke personalia, de reden van aanmelding, het schoolverloop, de gegevens van de school van herkomst, eerdere of noglopende extra hulp op school of van hulpverleningsinstanties, data en contactpersonen van evt. eerdere onderzoeken en testen,de gezinssamenstelling e.d. Tevens wordt tijdens het intakegesprek om toestemming gevraagd tot het opvragen van relevante informatie. Ook wordt om instemming met het onderwijsconcept gevraagd. Vervolgens wordt bij de school van herkomst informatie opgevraagd over het functioneren van de leerling en wordt verzocht om toezending van het Onderwijskundig Rapport, alle beschikbare rapportages en onderzoeksgegevens.

Daarna zijn het intakeformulier en relevante rapportages beschikbaar voor de leden van de Commissie van Onderzoek en Begeleiding: de orthopedagoog, de schoolarts, teamleider onderbouw en de maatschappelijk werker. Ieder lid van de commissie beoordeelt de beschikbare rapportages op zijn terrein op volledigheid en roept indien nodig ouders en/of de leerling op voor (aanvullend) onderzoek. De teamleider is de deskundige m.b.t. de didactische gegevens. De maatschappelijk werker gaat indien nodig op huisbezoek.

Als alle informatie is verzameld en de onderzoeken zijn afgerond, wordt in de vergadering van de Commissie van Onderzoek en Begeleiding bepaald of de leerling toelaatbaar is tot de Kennemer Praktijkschool. Daarbij worden de aandachtspunten voor de ondersteuning van de leerlingen geformuleerd en wordt bekeken of de Kennemer Praktijkschool daar voldoende antwoord op denkt te hebben. Tevens wordt een voorlopig toekomstperspectief voor de leerling geformuleerd.

Een leerling is toelaatbaar tot Praktijkonderwijs (PRO) als:

  1. de leerling voldoet aan de wettelijke criteria voor PRO
  2. de leerling een zij-instromer met PRO-beschikking is uit klas 1 of 2 van een VMBO school , waar de leerling in overleg met onze school is geplaatst
  3. de leerling een grote ondersteuningsbehoefte heeft en/of tegenstrijdige resultaten laat zien op de criteria voor Praktijkonderwijs
  4. de leerling in principe een VMBO diploma zou kunnen halen maar (nog) te veel ondersteuning nodig heeft om nu al te starten in het VMBO

Contra-indicaties

Een leerling is niet toelaatbaar tot de Kennemer Praktijkschool als:

  1. de leerling voldoet aan de wettelijke criteria voor het onderwijs voor ZMLK, dus een IQ heeft (ruim) onder de 60 en onvoldoende zelfredzaam is
  2. de leerling dermate fysieke en/of gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek laat zien, dat verwacht wordt dat de school de leerling daarbij onvoldoende kan begeleiden en dat de leerling zich onvoldoende zal kunnen aanpassen aan de eisen van de school. De ouders zullen dan het advies krijgen hun kind aan te melden bij het VSO en, als daar nog geen sprake van is, bij een hulpverleningsinstantie.

Na de vergadering van de CvOB worden de ouders uitgenodigd voor het adviesgesprek, waarin alle gegevens worden besproken. Ouders tekenen voor akkoord en er worden afspraken gemaakt over het vervolg. Dan volgt aanmelding bij het samenwerkingsverband of CvI voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring of beschikking

De leerling kan pas officieel worden toegelaten na het krijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring.