Wat is een medezeggenschapsraad

Een MR (medezeggenschapsraad) is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben, de taken en de bevoegdheden zijn nauwkeurig beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Onze school heeft een zelfstandige MR en bespreekt dus de zaken met onze directie. Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. Dat is de gemeenschappelijke MR van het SVOK. Daarin worden beslissingen genomen op het niveau van het schoolbestuur.
De MR van de Kennemer Praktijkschool en LWOO wil vroeg betrokken worden in de besluitvorming van onze school. Daarin werkt zij samen met de directie van de school. De MR neemt zelf initiatief over belangrijke onderwerpen.

De MR van de Kennemer Praktijkschool bestaat uit 4 personeelsleden, 2 leerlingen en 2 ouders.
De samenstelling wat betreft de personeelsgeleding is als volgt:

  • Dhr. D. Di Cicco (voorzitter)
  • Mevr. M. de Jong
  • Mevr. D. Klaster (secretaris)
  • ?

De samenstelling van de leerlinggeleding is als volgt:

  • Steve Dijst
  • Miray Deniz
  • Alisya Yerden

In de oudergeleding hebben zitting:

  • Mevr. M. Porcu

Taken van de MR

De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: schoolplan, schoolgids, besteding financiële middelen, veiligheidsbeleid. Voor een aantal besluiten heeft de directie advies of instemming nodig van de MR. De MR vergadert ongeveer eens in de 2 maanden. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor elke ouder of leerling zijn of haar vragen en opmerkingen kenbaar te maken.
Dit kan via d.cicco@kennemercollege.nl . Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen