De toelatingsprocedure

Na het bezoeken van de meeloopochtend willen ouders hun kind aanmelden bij de Kennemer Praktijkschool. 
De ouders nemen contact op met de school om een inschrijfformulier op te vragen en een afspraak te maken met Mevr. de Meijer (de schoolmaatschappelijk werker).

Mevr. de Meijer bespreekt het ingevulde inschrijfformulier en zorgt dat het formulier bij de schooladministratie komt. Zij vraagt de ouders ook nadere informatie over de ondersteuning die hun zoon of dochter nodig heeft om zich op school verder te kunnen ontwikkelen. De  mogelijkheden van de school, eerdere of nog lopende extra hulp op school of van hulpverleningsinstanties, data en contactpersonen van evt. eerdere onderzoeken en testen, de gezinssamenstelling e.d. komen eveneens aan de orde. Tevens wordt tijdens het gesprek om toestemming tot het opvragen van relevante informatie en om instemming met het onderwijsconcept gevraagd.

Daarna vraagt de Commissie van Onderzoek en Begeleiding (CVOB) bij de school van herkomst informatie op over het functioneren van de leerling en verzoekt om toezending van het Onderwijskundig Rapport, alle beschikbare rapportages en onderzoeksgegevens.
Deze  CVOB bestaat uit de orthopedagoog, de schoolarts, teamleider onderbouw en de maatschappelijk werker. Ieder lid van de commissie beoordeelt de beschikbare rapportages op zijn terrein op volledigheid en roept indien nodig ouders en/of de leerling op voor (aanvullend) onderzoek. De teamleider is de deskundige m.b.t. de didactische gegevens.


Als alle informatie is verzameld en de onderzoeken zijn afgerond, wordt in de vergadering van de Commissie van Onderzoek en Begeleiding bepaald of de leerling toelaatbaar is tot de Kennemer Praktijkschool. Daarbij worden de aandachtspunten voor de ondersteuning van de leerlingen geformuleerd en wordt bekeken of de Kennemer Praktijkschool daar voldoende antwoord op denkt te hebben. Tevens wordt een voorlopig toekomstperspectief voor de leerling geformuleerd. Tenlotte wordt de aanvraag voor de wettelijk verplicht Toelaatbaarheidsverklaring  voorbereid.

Een leerling is toelaatbaar tot Praktijkonderwijs (PRO) als:

  1. de leerling voldoet aan de wettelijke criteria voor PRO
  2. de leerling een zij-instromer met PRO-beschikking is uit klas 1 of 2 van een VMBO school , waar de leerling in overleg met onze school is geplaatst
  3. de leerling een grote ondersteuningsbehoefte heeft en/of tegenstrijdige resultaten laat zien op de criteria voor Praktijkonderwijs
  4. de leerling in principe een VMBO diploma zou kunnen halen maar (nog) te veel ondersteuning nodig heeft om nu al te starten in het VMBO

Contra-indicaties

Een leerling is niet toelaatbaar tot de Kennemer Praktijkschool als:

  1. de leerling voldoet aan de wettelijke criteria voor het onderwijs voor ZMLK, dus een IQ heeft (ruim) onder de 60 en onvoldoende zelfredzaam is.
  2. de leerling dermate fysieke en/of gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek laat zien, dat verwacht wordt dat de school de leerling daarbij onvoldoende kan begeleiden en dat de leerling zich onvoldoende zal kunnen aanpassen aan de eisen van de school. De ouders zullen dan het advies krijgen hun kind aan te melden bij het VSO en, als daar nog geen sprake van is, bij een hulpverleningsinstantie.

Na de vergadering van de CvOB worden de ouders uitgenodigd voor het intakesprek, waarin alle gegevens worden besproken. Ouders tekenen voor akkoord en er worden afspraken gemaakt over het vervolg. Dan volgt aanmelding bij het samenwerkingsverband of CvI voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring of beschikking.De leerling kan pas officieel worden toegelaten na het krijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring.