Schoolregels  en afspraken

Leefregels binnen de school


Ik zorg dat een medeleerling zich veilig en prettig voelt in en om de school;

 • Ik leer en werk samen met anderen;
 • Ik houd er rekening mee dat ik niet hetzelfde ben als een medeleerling;
 • Ik heb zorg voor mijn medeleerling en blijf van zijn spullen af;
 • Ik los mijn problemen op met praten.

Digitale gedragscode

De digitale gedragscode is er op gericht te bevorderen dat door heldere regels en adequate voorlichting er op een goede manier met de (digitale) communicatiemiddelen wordt omgegaan. Het voorkomen, controleren en aanpakken van ongewenst gedrag bij het gebruik van de computer, draagt bij tot de veiligheid van iedereen die werkt en leert op het Kennemer College. De volledige gedragscode kunt u hier lezen. Bovendien is op iedere vestiging een exemplaar ter inzage.

Veilig naar school

Een van de speerpunten van het Kennemer College is het realiseren van een veilige school voor leerlingen en medewerkers. Fysiek en/of verbaal geweld worden nimmer getolereerd.

Het Kennemer College heeft, net als de andere scholen in Midden-Kennemerland, een convenant gesloten met de politie van onze regio. Ook gemeentes, bureau HALT en het openbaar ministerie zijn hierbij betrokken. Het convenant heet ‘Veilig naar School’. In deze overeenkomst is geregeld wat we doen bij ongewenste situaties en hoe we ervoor zorgen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school.

Er valt o.a. in te lezen, dat

 • Er een reglement van orde is, waar allen zich aan houden;
 • De politie zal letten op ongewenst verkeersgedrag rondom de school;
 • De school in geval van misdrijven altijd aangifte doet bij de politie, na kennisgeving aan de ouders of wettelijke vertegenwoordigers;
 • Bij ernstig vermoeden van ongewenst gedrag, na kennisgeving aan de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, de school contact kan opnemen met de politie;
 • Het bureau Halt ingeschakeld kan worden bij de afhandeling van ongewenst gedrag;
 • De school zich het recht voorbehoudt om de ter beschikking gestelde kluisjes en dergelijke te openen;
 • De politie voorlichting kan geven met een onderwijskundige en/of opvoedkundige doelstelling.

Huishoudelijk reglement

We kennen op onze school een Huishoudelijk reglement waarin regels en afspraken staan. Het reglement wordt aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen uitgereikt en met ze besproken. U kunt het leerlingenstatuut ook hier downloaden.

Roken

Zoals iedereen inmiddels weet is roken schadelijk voor de gezondheid. Het is ook verboden om sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar te verkopen. Op onze school zal in schooljaar 2014 - 2015 een rookverbod voor alle leerlingen gelden.

Regels over verzuim

Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient één van de ouders of verzorgers dit op voor de eerste les telefonisch te melden aan de school.

Indien de leerling vanwege ziekte een dag geen stage kan lopen, moet de ouder en/of verzorger dit verzuim zowel aan school als aan het betreffende bedrijf melden. Ook stagetijd is onderwijs- en leertijd. Als een leerling zonder geldige reden niet op de stage aanwezig is, onderneemt de school stappen.

Absentiekaart

Elke leerling ontvangt op school een absentiekaart. Na verzuim in verband met een ziekmelding levert de leerling de ingevulde absentiekaart in bij de conciërge.

Wij verzoeken u bezoeken aan de huisarts, tandarts, orthodontist enzovoort zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dit een keer niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u minimaal één dag van tevoren de ingevulde absentiekaart door uw kind te laten inleveren bij de conciërge. Uw kind ontvangt dan weer een leeg exemplaar om mee te nemen naar huis voor een eventuele volgende absentie. Met de hand geschreven briefjes worden niet geaccepteerd.

Ziek naar huis

Indien een leerling gedurende de schooldag dusdanig ziek is dat hij beter naar huis zou kunnen gaan, neemt de conciërge telefonisch contact met u op. U of uw kind belt altijd terug naar school zodra de leerling thuis aangekomen is. De leerling zal naar huis gaan met een gedeeltelijk door de conciërge ingevulde absentiekaart. U vult deze kaart verder in en de leerling geeft deze weer af bij de conciërge indien hij weer op school is.

Verzuim lessen gymnastiek

Uiteraard zijn de lessen gymnastiek verplicht. Soms is het door een blessure of om een andere lichamelijke reden niet mogelijk deze lessen te volgen. De school wil hiervan graag een schriftelijke verklaring van de ouders waaruit blijkt dat het meedoen met de gym op medische gronden niet mogelijk is.

Beginnend schoolverzuim

De school is verplicht verzuim vanaf 16 uur les of praktijktijd (stage) gedurende een periode van vier opeenvolgende weken te melden bij de leerplichtambtenaar. Indien blijkt dat een leerling minder dan 16 uur les of praktijktijd gedurende een periode van vier opeenvolgende weken verzuimt, maar wel regelmatig te laat komt, lesuren overslaat en/of dagdelen verzuimt, kan het wenselijk zijn dat de leerplichtambtenaar in gesprek gaat met deze jongere. Uiteraard heeft de school in dat geval tevens reeds andere maatregelen genomen (gesprekken met de leerling, contact met de ouders/verzorgers, het inhalen van de verzuimde tijd, etc.). Bij aanhoudend licht schoolverzuim zal de school de leerling aanmelden voor het leerplichtspreekuur op de school. Indien het verzuim na het spreekuur blijft aanhouden zal de school een melding doen bij leerplicht, zal de leerplichtambtenaar ouders en leerling uitnodigen voor een gesprek op het raadhuis en een officiële waarschuwing geven. Indien het verzuim blijft aanhouden kan de leerplichtambtenaar de leerling vanaf 12 x te laat komen naar Halt verwijzen. Indien Halt mislukt wordt direct proces-verbaal opgemaakt.

Verlof buiten de schoolvakanties

Een verzoek om extra vakantieverlof dient minimaal acht weken tevoren schriftelijk bij de directeur van de Kennemer Praktijkschool en Lwoo te worden ingediend.

Extra verlof wordt alleen verleend, indien:

Het slechts mogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakantie mogelijk is.

Dit verlof

 • Mag één keer per schooljaar worden verleend;
 • Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar;

Andere gewichtige redenen waarvoor verlof kan worden verleend

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Verhuizing;
 • Het bijwonen van een huwelijk van een familielid;
 • Bij ernstige ziekte van een naast familielid;
 • Bij overlijden van een familielid;
 • Bij een ambtsjubileum of huwelijksfeest;
 • Het Suikerfeest en het Offerfeest.

De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Tegen ouders die hun kind zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Spreekuur leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaren van de gemeente Heemskerk hebben elke zes weken een leerplichtspreekuur op onze school. De leerlingen die zes keer te laat en/of afwezig zijn geweest zonder bericht worden opgeroepen voor dit spreekuur. Dit geldt ook voor leerlingen die ingeschreven staan in het GBA van buurgemeenten. Ook te laat komen wordt volgens de leerplichtwet gezien als ongeoorloofd verzuim. Bovendien wordt

bovenmatig (ziekte)verzuim in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt. Ouders/ verzorgers ontvangen bericht indien een leerling wordt opgeroepen voor dit spreekuur.

De leerplichtambtenaren hebben vanuit de leerplichtwet de bevoegdheid om leerlingen aan te spreken op ongeoorloofd verzuim. Na dit gesprek wordt een schriftelijke waarschuwing naar de ouders/verzorgers verzonden. Op deze manier proberen de leerplichtambtenaren samen met de school te voorkomen dat leerlingen structureel te laat komen en spijbelen.