Verklarende woordenlijst

 

Toelaatbaarheidsverklaring

De Toelaatbaarheidsverklaring is nodig om ingeschreven te worden in het Praktijkonderwijs. Op basis van deze TLV's krijgen wij extra geld voor ondersteuning en kleine groepen.

Competenties

Verzameling van vaardigheden en kennis op verschillende leergebieden en ontwikkeldomeinen.

Contactpersoon

Drie medewerkers in de school zijn hiervoor aangesteld. Leerlingen, ouders en personeel kunnen hier terecht als ze in vertrouwen iets kwijt willen.

CVOB

Commissie van onderzoek en toelating. Iedere leerling die hier op school komt wordt besproken. In die groep zitten allerlei specialisten van de school. Alle informatie rond de leerling wordt hier uitgebreid overwogen.

DLE

Dit zijn meetbare gegevens op basis van toetsen voor de belangrijkste vakken. Zoals : rekenen -- technisch lezen -- begrijpend lezen – spelling. Bij DLE-scores hoort ook een bepaald onderwijstype.

Faalangst

Als je bij spanning minder presteert dan je eigenlijk zou kunnen.

Examendossier

Vanaf  het eerste leerjaar verzamelen alle leerlingen bewijzen van hun ontwikkeling en voortgang op de competenties in een examendossier. Aan het eind van de schoolperiode zijn deze bewijzen nodig om in aanmerking te komen voor het PrO- diploma.

Individueeel Ontwikkelingsplan (IOP)

In dit plan staan alle gegevens, werkdoelen en voortgang van de leerling. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de leerling en zijn ouders.

Inloopochtenden (meeloopochtenden)

Voordat de kinderen op school komen, wordt u als ouder samen met uw kind rongeleid in een kleine groep en geïnformeerd over het onderwijs op de locatie Kennemer Praktijkschool.

Leermeester

Vast aanspreekpunt en mentor van een klas. Hij is de belangrijkste persoon in de contacten met leerling en ouders.

MAS (maatschappelijke stage)

Dit is een soort oefenstage in leerjaar 2. Dit is vanaf november dan een dagdeel in de week. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk.

NIO

Een intelligentietoets die wordt gebruikt bij de toelating.

Ontdekkend Leren

In deze vorm van leren sluiten we aan bij de interesse, leerstijl en behoefte van de individuele leerling. Binnen het ontdekkend leren gaan we er vanuit dat je het meeste leert in praktische situaties door praktische opdrachten. De theorie volgt de praktijk. Dat betekent geen doelloze kennis.

Ontdekvragen

Allerlei soorten vragen waar de leerling zelf een antwoord op moet gaan vinden. Dit gaat aan de hand van deelvragen. Een leerling kiest dit op basis van wat hij zelf wil leren.

Opdracht

Een taak die wordt opgedragen vanuit de leermeester of werkmeester. Dit kan een theoretische of praktische zijn.

Passieuren

In deze uren kunnen leerlingen op basis van interesse, motivatie (hun passie!) een keuze maken. Dat hoeft niet altijd te passen bij hun competenties. Vaak zijn ze aan het eind van een dag. Komen alleen voor in leerjaar 2. Bv: schilderen, drama, sport...

Portfolio

Een map met bewijzen waarin de leerling een overzicht geeft van wat hij heeft geleerd en gemaakt.

Prestaties

Het uitvoeren van een uitdagende opdracht die past bij de competenties van de leerling. Bv: Verzorg een rondleiding voor een groep Engelse docenten in de school.

Pro

Praktijkonderwijs. Leidt in de meeste gevallen op tot een baan op de arbeidsmarkt.

Rugzakje

Leerlingen met extra leer- of gedragsproblemen krijgen dan extra hulp in de school.

Sovatraining

Sociale vaardigheden. Je leert hier hoe je met anderen moet omgaan en hoe je jezelf moet opstellen.

Stage

Stage is een uitgebreid onderdeel in leerjaar 3 en 4. Vanuit wat je kunt en wilt, oefen je al op een echte werkplek. De stage zal zo goed mogelijk aansluiten bij de gekozen competenties en sector. Leerling, ouders, stage bedrijf en school houden zich aan het getekende stage contract.

Studieblok

Tijdens deze uren kan de leerling werken aan Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, ict-vaardigheden en mens en maatschappij. Met zijn leermeester overlegt de leerling wat hij gaat doen in deze uren.

Werkend Leren voor de bovenbouw

De manier van het ontdekkend leren wordt in de bovenbouw vervolgd en uitgebreid met stage.

Werkmeester

Docent voor de praktijkvakken.

Workshops

Dit zijn lessen in een cyclus van 4 weken. De leerling kiest voor het onderwerp of de vaardigheid die je in de workshop kunt leren. Dit kunnen ook sportieve of creatieve vaardigheden zijn. Bv. Workshop presenteren, zelfverdediging, uiterlijke verzorging enz.