Voor de ouders

Bij aanmelding heeft u al contact met ons gehad. Wij gaan ervan uit dat het niet bij deze kennismaking blijft. Wij, zowel directie als onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, hebben u namelijk hard nodig tijdens alle leerjaren dat uw kind onderwijs op onze school volgt.
Aan het begin van het nieuwe cursusjaar is er een kennismakingsavond voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen.
De leerlingen worden intensief begeleid door hun leermeester, die regelmatig contact heeft met de ouders/verzorgers: via huisbezoek in de eerste leerjaar en op besprekingen van het handelingsplan of werkplan in de andere leerjaren.  Als u een gesprek op school wilt, kunt u telefonisch een afspraak maken.
In de Bovenbouw wordt er door de leermeester en stagedocent nauw samengewerkt bij de begeleiding.

Rapportage

De resultaten van de leerlingen worden regelmatig gemeten door middel van landelijke toetsen en toetsen die door de school zijn opgesteld.
Met behulp van de toetsen gaat de school na of de leerling het op dat moment gewenste niveau heeft bereikt.
In de Onderbouw krijgt de leerling twee keer per jaar een rapportage over de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt.
Drie keer per jaar nodigt de leermeester de ouders en/of verzorgers uit voor het bespreken van de handelingsplannen en de voortgang van ontwikkelings- en leerlijnen. In de Bovenbouw krijgt de leerling twee keer per jaar een stagebeoordeling. De leermeester nodigt de ouders drie keer per jaar uit voor het bespreken van het werkplan en de voortgang op de competenties.

Klachten

Uitgangspunt in onze school is dat een meningsverschil of conflict opgelost kan worden in goed overleg tussen de betrokken personen. Soms zal dat niet lukken. Dan kan iemand met de klacht bij de teamleider terecht. Indien de klacht dan nog niet is opgelost, kan men terecht bij de directeur.
In het leerling-statuut van onze school staat in artikel 24 beschreven wat de procedure is bij klachten.
Als de interne afhandeling van een klacht niet bevredigend is verlopen, dan is er beroep mogelijk bij een landelijke klachtencommissie. Het Kennemer College is aangesloten bij:

De Landelijke Klachtencommissie voor
Openbaar en Algemeen toegankelijk Onderwijs,
Postbus 185
3440 AD Woerden
Telefoon: (0348)  405245
Fax: (0348) 405244
info@lgc-lkc.nl
www.lgc-lkc.nl

Op de website van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (www.svok.nl) is de Klachtenregeling te vinden zoals die is opgesteld door de landelijke ouderverenigingen, de besturenbonden en de bonden van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.
Website van de  klachtencommissie en geschillencommissie: www.lgc-lkc.nl.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: de vertrouwenspersoon van de school en/of meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900) 111 3 111 (lokaal tarief).

Financiële zaken, verzekering


Bijdrage in de schoolkosten
Elk schooljaar krijgt de school een leermiddelenbijdrage vergoed door het Ministerie van Onderwijs. Op onze school gebruiken wij de bijlage voor het gebruik van de tekstboeken, het verbruik van de werkboeken, gastlessen, extra kopieerwerk en materialen voor de praktijklessen. Als uw kind op kamp gaat, krijgt u daar een aparte rekening voor. De ouders betalen voor de schoolkosten die niet door het ministerie worden vergoed, zoals bijvoorbeeld verzekeringen voor de leerling en bepaalde excursies, ,jaarlijks een bijdrage. Het bedrag dat voor het schooljaar 2010-2011 in rekening wordt gebracht is € 35. De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 17,50. Deze bijdrage wordt door de leerjaren gebruikt voor de Sinterklaasviering, de Kerstviering, sportactiviteiten en culturele activiteiten. U krijgt een eenmalige machtiging toegestuurd die u ondertekend inlevert bij de administratie.

Voorwaarden
Als ouder betaalt u de bijdrage voor de schoolkosten begin oktober. Levert dit problemen op, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit kan echter alleen als u eerst bij rijk, provincie of gemeente een studietoelage hebt aangevraagd. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van bijdrage voor de schoolkosten is niet mogelijk.

  1. De bijdrage voor de schoolkosten geldt tot het eind van het schooljaar. Voor elk volgend schooljaar wordt een nieuwe machtiging ingevuld.
  2. Het bedrag dat u verschuldigd bent, wordt via een eenmalige machtiging in oktober op de bankrekening van de school bijgeschreven. 
  3. Sommige leermiddelen moet u zelf aanschaffen. Aan het einde van het schooljaar krijgt u daar informatie over. 
  4. Bij in- of uitstroom in de loop van het schooljaar wordt de vergoeding berekend over het aantal maanden waarin de leerling onderwijs op de school heeft genoten. Per maand of gedeelte van een maand wordt 1/10 deel van de jaarvergoeding in rekening gebracht. 
  5. Via het tekenen van de machtiging verklaart u zich akkoord met de bovenstaande voorwaarden. 

Tegemoetkoming in de studiekosten
Afhankelijk van het inkomen van de ouders is het mogelijk gebruik te maken van de regeling ‘tegemoetkoming studiekosten’. Informatie van de Informatie Beheer Groep kunt u opvragen via de telefoon (050-5997755) of Internet: www.ib-groep.nl.

Excursies / Schoolkampen
De kosten voor excursie of schoolkamp komen per klas geheel of gedeeltelijk voor rekening van de leerling. De school deelt de gegevens over data en kosten tijdig aan u mee. De leerling is tijdens excursies en schoolkampen verzekerd.

Ongevallenverzekering
Alle bij de school ingeschreven leerlingen zijn verzekerd tegen schade als gevolg van een ongeval, dat hen overkomt tijdens de schooluren, de stage of evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. Met nadruk willen wij u er op wijzen dat een eigen WA-verzekering voor uw zoon of dochter noodzakelijk blijft!

Wettelijke aansprakelijkheid
Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging aan rijwielen of bromfietsen. Het plaatsen van rijwielen of bromfietsen in de stalling van onze school geschiedt op eigen risico, ondanks de aanwezigheid van preventieve bewaking door videocamera’s.
Het schoolbestuur is ook niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van de leerlingen. Elke leerling wordt dringend aangeraden een kluisje te huren om zijn/haar eigendommen in te bewaren.
Voor schade, door leerlingen toegebracht aan gebouwen of eigendommen van de school, worden de ouders-/verzorgers aansprakelijk gesteld. De school heeft een collectieve reisverzekering afgesloten voor alle leerlingen die deelnemen aan excursies en werkweken van school. Bij werkweken naar het buitenland verdient het aanbeveling een extra verzekering af te sluiten, want een gewone ziektekostenverzekering dekt veelal in het buitenland de kosten niet.
Let op: de plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de ouders-/verzorgers van de leerlingen.
Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies e.d. overkomen, wanneer de leerlingen zich onverantwoordelijk gedragen, tegen instructies ingaan of hier niet naar luisteren. De ouders-/verzorgers  zijn dan verantwoordelijk voor de gevolgen.

Bijzondere activiteiten

Excursies zijn een mogelijkheid om de horizon van onze leerlingen te verbreden. Dit verbreden moet men dan ook ruim zien:

  • excursies naar bedrijven waar leerlingen stagelopen;
  • excursies naar instellingen die in lessen worden besproken;
  • excursies naar buurthuizen, educatieve centra, bibliotheek of musea.

Het team vindt excursies interessante en noodzakelijke aanvulling op het onderwijsaanbod. Tijdens de excursies zorgt de school uiteraard voor voldoende begeleiding. Ook hier zullen wij aan ouders/verzorgers vragen of zij kunnen helpen.
Indien het nodig is vragen wij aan de ouders/verzorgers een bijdrage per leerling.

Feesten, activiteiten en projecten 

Met Sinterklaas en Kerst organiseert het team met de leerlingen extra activiteiten. Het kan gaan om een Kerstmarkt of bijvoorbeeld een sporttoernooi. Ieder jaar is er een sportdag voor alle leerlingen. De leerlingen organiseren wel eens een feest op school. U wordt daar altijd schriftelijk over geïnformeerd.
Er zijn jaarlijks projecten rondom thema’s. Zo organiseren de leerlingen van het eerste leerjaar de ouderavond en is er bijvoorbeeld een thema beroepenmarkt voor de leerlingen van het tweede leerjaar.

Verplichte activiteiten buiten de schooltijden

Op de jaarkalender staan een aantal activiteiten die na schooltijd plaatsvinden waar de leerlingen verplicht aan deel nemen. Deze activiteiten zijn onderdeel van de onderwijstijd. Als een leerling wegens andere verplichtingen niet deel kan nemen aan deze activiteiten, laten de ouders dit schriftelijk aan de leermeester weten.  De leermeester maakt met de leerling een afspraak om de tijd op een ander moment in te halen.

Ouderparticipatie en Medezeggenschap

De school is een gemeenschap van mensen met een gezamenlijk belang. Daarom heeft iedereen die bij de school betrokken is, ook invloed op het reilen en zeilen van de school. Dit is wettelijk vastgelegd.De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de SVOK.
Het Kennemer College maakt, samen met het Bonhoeffer College en het Jac. P. Thijsse College, deel uit van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Ook op dat niveau wordt overleg gevoerd en worden afspraken gemaakt met ouders/leerlingen en personeelsleden. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie SVOK-scholen. Wie meer wil weten, vragen of voorstellen heeft betreffende medezeggenschap, kan altijd contact opnemen via de secretarissen van de MR-en (zie website voor de actuele gegevens)

Inbreng van ouders

Wij waarderen de inbreng van ouders.  Naast deelname van de ouders in de medezeggenschapraad van de Kennemer Praktijkschool en Lwoo kunnen ouders zitting nemen in het Ouderpanel. Het Ouderpanel komt drie keer per jaar bij elkaar om mee te denken over de onderwijsontwikkeling in onze school. Het afgelopen jaar is er geen Ouderraad geweest omdat er onvoldoende aanmeldingen waren. Wij hopen dat in het schooljaar 2010-2011 weer een actieve Ouderraad gevormd kan worden.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u nadere informatie over deelname aan deze groepen.

Inspectie van het onderwijs

Voor vragen over het onderwijs kunt u terecht bij:
Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
U kunt ook gratis bellen naar: (0800) 8051.