Vrijwillige ouderbijdrage
 

Inleiding
Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen de school. We organiseren dan ook veel activiteiten, zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, musical, etc. Aangezien deze activiteiten niet door de overheid worden gefinancierd, vragen wij van de ouders hiervoor een vrijwillige financiële bijdrage. U ontvangt hiervoor een overeenkomst waarop de hoogte van de bijdrage en de bestemming van de afzonderlijke bedragen is vermeld. Het verschuldigde bedrag wordt na tekening van de machtiging in november van uw rekening afgeschreven
Uiteraard is het mogelijk dat u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat bent de gevraagde vrijwillige bijdrage te betalen.
Als u de bijdrage die wij van u vragen, slechts gedeeltelijk, helemaal niet of niet op tijd betaalt zonder dat daarover tussen ons en u een afspraak is gemaakt, zullen wij uw kind(eren) moeten uitsluiten van sommige activiteiten. Wij gaan er echter vanuit dat dit niet nodig zal zijn: op tijd overleggen voorkomt problemen. Op onze website is een overzicht opgenomen.

Hieronder kunt u een overzicht van alle activiteiten downloaden.

Download hier:
 

- Algemene voorwaarden bruikleen boeken en ouderbijdrage
- ouderbijdrage 2017-2018
- activiteitenoverzicht
- de overeenkomst ouderbijdrage

Boeken en andere les-/leermaterialen
De school krijgt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat speciaal voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Dat geld is dus bedoeld voor:

  • de gewone leer- en werkboeken die de leerling in de klas of thuis in opdracht van de school moet gebruiken, inclusief bijbehorende cd’s en dvd’s;
  • eigen leermateriaal van de school;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) waarvan de leerling in dat leerjaar verplicht gebruik maakt;
  • distributie van het les- en leermateriaal;
  • verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout, metaal.

Voor bovengenoemd verplicht materiaal vragen we van u dus geen bijdrage

Activiteitenweek
In bijna elk leerjaar organiseren we een activiteitenweek voor alle leerlingen van dat leerjaar. We vinden deze activiteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de ontwikkeling van uw kind en natuurlijk zijn het voor de meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten
De school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. De kosten hiervan moeten dus volledig door de ouders/verzorgers betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u als ouder/verzorger de keuze maken om uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan deze activiteitenweek. Wij benadrukken dat de financiële bijdrage voor deze activiteit ook op vrijwillige basis wordt geïnd. Indien u er voor kiest uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan deze activiteitenweek wordt er een alternatief programma aangeboden. In de loop van het schooljaar ontvangt u via de mentor van uw zoon/dochter een inschrijfformulier voor deze activiteit.

Bijdrage voor ouderraad
Op elke locatie is een ouderraad actief. Deze ouderraad ondersteunt het onderwijs op de locatie op alle mogelijk denkbare manieren. De vrijwillige financiële bijdrage die de ouderraad ontvangt wordt onder andere gebruikt voor subsidie van de kerstviering, sinterklaasviering, schoolfeesten, muziekavonden, mediatheek en andere zaken die direct het onderwijs ten goede komen.

Algemeen
Wij willen u melden dat de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) voorafgaand heeft ingestemd met de vaststelling van de bestemming van de ouderbijdrage.

De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en werkweken verloopt via het digitale betaalsysteem Schoolloket.